Arbitratge de consum >> Què és?

Què és larbitratge?

Si el producte o servei que com a consumidor o usuari has adquirit, no respon a les característiques degudes, o qualsevol altra qüestió i vols reclamar, has de saber que a Llei de l'Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana ha previst, article 84, lestabliment daquest sistema per a la resolució de reclamacions.

Així, el sistema arbitral de consum és un procediment ràpid i senzill per solucionar controvèrsies entre consumidors i empresaris o professionals (mai entre particulars), en matèria de consum, sense necessitat d'acudir als tribunals ordinaris de justícia.

Aquest sistema es troba en plena expansió, a causa dels seus notables avantatges per resoldre conflictes, ja que és:

Perquè un conflicte de consum es pugui resoldre mitjançant l'arbitratge, l'empresa reclamada ha d'estar adherida al sistema arbitral, és a dir, haver comunicat expressament a la Junta Arbitral de Consum la decisió de sotmetre els conflictes a l'arbitratge.

No obstant això, tingueu en compte que, encara que l'empresa estigui adherida, pot estar-ho per a tots els conflictes que sorgeixin entre les parts o únicament per a alguns, és a dir, amb oferta limitada. Però també es podria donar el cas que l'empresa, tot i no estar adherida, accepti l'arbitratge per a un cas concret.

Podrà reconèixer si una empresa està adherida si compta amb el distintiu següent:

distintiu la nostra web_cst_2

Si voleu conèixer quines empreses de la Comunitat Valenciana estan adherides a la Junta Arbitral de la Comunitat Valenciana o nacional punxeu aquí .

Per a més informació sobre un cas concret: 012-963.866.000

Hi ha l'arbitratge de consum col·lectiu que consisteix en la resolució mitjançant un únic tràmit quan el conflicte tingui una mateixa base i afecti un nombre determinat de consumidors.

Anar a dalt

Quines reclamacions es poden resoldre?

Es poden resoldre tots els conflictes que afectin els drets legalment o contractualment reconeguts als consumidors i usuaris, amb independència de la seva quantia.

Això no obstant, no podran ser objecte d'arbitratge de consum:

Anar a dalt

Com se sol·licita?

El consumidor o usuari podrà obtenir la seva sol·licitud, en format paper, en qualsevol dels organismes següents: Juntes Arbitrals de Consum, Direcció General de Comerç i Consum de la Comunitat Valenciana, a les Oficines Municipals d'Informació al Consum (OMIC) o bé punxant en cadascuna de les icones següents, depenent de la Junta Arbitral a la qual dirigiu la vostra sol·licitud:

La sol·licitud haurà de contenir tant els fets com la petició que es fa, de manera clara i concisa, les dades del reclamant i del reclamat, així com anar degudament signada. S'hi ha d'adjuntar còpia de tota aquella documentació que s'estimi necessària (factures, contractes, etc.).

La sol·licitud i la documentació també podrà ser emplenada i adjuntada de forma telemàtica en el cas de disposar de certificat digital, seguint aquest enllaç.-

Anar a dalt

On es presenta?

La sol·licitud es podrà presentar:

1) Per via telemàtica, si disposeu de certificat digital, punxant aquí: anar al tràmit amb certificat digital ,

2) En el registre de qualsevol de les Juntes Arbitrals de la Comunitat Valenciana.

En aquest cas tingueu en compte que, independentment de la junta arbitral on registreu la vostra sol·licitud, el vostre expedient sempre serà tramitat per la junta arbitral competent, ja que existeixen empreses que disposen de limitacions per resoldre els arbitratges. Aquest fet us serà informat i notificat.

3) A qualsevol registre d'aquells Ajuntaments que disposin d'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC).

4) Davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, oa la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local (si s'ha subscrit el conveni oportú), en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger així com a les oficines de Correus.

RECORDEU QUE: encara que registreu la vostra sol·licitud d'arbitratge, si l'empresa no està adherida al sistema arbitral de consum i no voleu resoldre el conflicte amb un arbitratge puntual del cas, l'arbitratge de la vostra reclamació no prosperarà i s'arxivarà l'expedient. En aquest cas haurà de realitzar, si ho estima convenient, una reclamació judicial en matèria de consum davant del Jutjat de Primera Instància del lloc on desenvolupi les seves activitats la persona reclamada.

Anar a dalt

Fases de l'arbitratge

1. Sol·licitud d'arbitratge

2. Admissió de la sol·licitud darbitratge. Admesa la seva sol·licitud d'arbitratge, es traslladarà a l'empresa reclamada per a la seva acceptació, llevat que estigui adherida al sistema arbitral (Vegeu Cens d'Empreses i Professionals Adherits al Sistema Arbitral de Consum), cas en què passa directament a tràmit

Si no s'accepta l'arbitratge, l'expedient s'arxivarà en aquesta via i el consumidor podrà adreçar-se als tribunals de justícia. A més de la no acceptació per part de l'empresa no adherida, aquest rebuig també es pot produir perquè:

3. Designació del col·legi arbitral . En cas d'acceptació o adhesió, es designarà un col·legi arbitral per conèixer l'assumpte, assenyalant-se la data i el lloc de l'audiència. El col·legi arbitral té una composició tripartida:

Un representant de ladministració.
Un representant dels interessos dels consumidors.
Un representant del sector empresarial.
Des d'agost del 2008 hi ha la possibilitat de fer servir un sol àrbitre per resoldre desavinences senzilles sempre que la quantia reclamada sigui inferior a 300 euros.

4. L'audiència. En un termini de 3 mesos des de linici del procediment. A l'audiència poden concórrer les parts, soles o acompanyades del representant legal. També poden no comparèixer personalment i autoritzar per escrit una persona perquè les representi, o remetre les al·legacions per escrit a la junta arbitral. A més, podran utilitzar-se a les vistes mitjans electrònics, bé escrits, bé a través de videoconferència. Durant l'audiència, les parts exposaran les postures, aportaran les proves de què disposin o proposaran la pràctica d'un peritatge. El col·legi arbitral determinarà si escau la realització d'una prova pericial, a la qual seran convocades les parts. No és obligatori, però és convenient lassistència.

5. Laude dictat pel col·legi arbitral . Des de linici del procediment arbitral es disposa dun termini de 6 mesos per dictar laude. El laude que dicti el col·legi arbitral obliga les dues parts al seu compliment i és executiu des de la seva notificació. En cas d'incompliment del laude arbitral, se'n podrà sol·licitar l'execució davant del jutge de primera instància. El laude tanca la possibilitat d'acudir als tribunals ordinaris per la mateixa causa. Contra el laude arbitral només cal recórrer per causes formals, no entrant a debatre sobre l'objecte de la reclamació, ja que el laude té els mateixos efectes que una sentència judicial ferma. Dins dels deu dies següents a la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà (amb notificació a l'altra) sol·licitar als àrbitres:

Així mateix i excepcionalment, les parts podran dur a terme les accions següents:

Sol·licitar, en el termini de dos mesos des de la notificació del laude, l'anul·lació davant l'Audiència Provincial, justificant-ne un defecte de forma.
Recurs de revisió davant del Tribunal Suprem.

6. Arbitratge de consum electrònic. A partir de l'agost del 2008 permet que totes les actuacions, des de la sol·licitud fins a la terminació del procediment, incloses les notificacions, es puguin fer per mitjans electrònics, sense perjudici que alguna actuació arbitral s'hagi de practicar per mitjans tradicionals.

Les associacions de consumidors proposen a un dels 3 àrbitres que formen el col·legi arbitral (els altres dos són un vocal dels empresaris i el president).

Quan la reclamació s'hagi formulat mitjançant una associació de consumidors, aquesta pot designar el vocal que els representa. Tot i això, la designació d'aquest vocal no implica que l'associació defensi expressament el seu soci davant de l'empresa, ja que els vocals, com a membres del col·legi arbitral, han d'actuar amb independència i imparcialitat.

En la resta dels casos, és a dir, si el consumidor ha presentat directament la reclamació davant de la junta o ha arribat a aquesta a través de les oficines municipals d'informació al consumidor, la designació del vocal la realitzarà d'ofici la mateixa junta arbitral.

7. Les Juntes Arbitrals de Transport . La seva finalitat és resoldre, de manera gratuïta, reclamacions i conflictes econòmics inferiors a 6.000 euros, que tinguin a veure amb els transports terrestres –per carretera, ferrocarril o cable–, de recorreguts urbans i interurbans, de mercaderies o de viatgers. Hi ha Juntes Arbitrals de Transport a totes les comunitats autònomes i, igual que passa amb les Juntes Arbitrals de Consum, el procediment és ràpid i gratuït. (es pot efectuar per Internet) i el laude obliga les parts, de la mateixa manera que ho fa una sentència judicial.

Anar a dalt

Impresos associats


OMIC. Junta Arbitral de Consumo (Comunitat Valenciana) (239.1)

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías