Procediments judicials >> Introducció

Llei 1/2000, del 7 de gener, de Enjuiciament Civil, i la seva posterior reforma a través de la Llei 4/2011, del 24 de març, de modificació de la Llei 1/2000, i de la Llei 42/2015 de 5 d’octubre de reforma de la Llei 1/2000, de Enjuiciament Civil, permet en suposats de singular simplicitat que el ciutadà acudeixi al Jutjat per a reclamar deutes mitjançant el judici verbal i la petició inicial del procés monitori.


OMIC. Procedimientos judiciales. Introducción (241)

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías