Reclamacions >> Fulls de reclamacions

 

Què són?

Els fulls de reclamacions són el millor instrument per posar en coneixement de l'Administració una possible vulneració dels drets dels consumidors, permetent així que iniciï les actuacions necessàries per poder arribar a una solució satisfactòria.

A la Comunitat Valenciana, es troben regulades per:

 • El DECRET 77/1994 , de 12 d'abril
 • L'Ordre de 26 de setembre de 1994 , de les conselleries de Sanitat i Consum i Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es desplega el Decret 77/1994, de 12 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regulen els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana
 • ORDRE 4/2013, de 26 de març , de la Conselleria d'Economia,Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es modifica el model de full de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana

 

Consisteixen en un joc de 4 impresos autocopiatius, compost per:

 

 • Un original de color blanc que es queda i/o consumidor/a per remetre a l'Administració (Serveis Territorials de Comerç i Consum)
 • Una còpia verda que es queda i/lal consumidor/a
 • Dues còpies, groga i rosa que queda l'establiment

Estan redactades en castellà, valencià, anglès i francès.

Anar a dalt

Qui està obligat a disposar de fulls de reclamacions?

Segons la normativa de la Comunitat Valenciana ha de disposar de fulls de reclamacions a disposició dels ususrios i consumidors que ho sol·licitin de forma obligatòria i amb caràcter gratuït , qualsevol persona o empresa que comercialitzi béns o presti serveis: els comerços, els prestadors de serveis ( inclosos els serveis a domicili), els espectacles públics, els bancs, els professionals, les clíniques, les agències d'assegurances, els taxis,,,

Es poden obtenir als llocs indicats pel següent document del PROP

Els establiments tenen l'obligació d'exhibir un cartell anunciador que estarà situat en un lloc visible i llegible. ( descarregar model de cartell )

 

 

 

Quan un consumidor sol·liciti un full de reclamacions se li haurà de subministrar al mateix lloc on el demani o al lloc identificat com d'informació o atenció als clients, sense remetre'l a altres dependències oa oficines distants del lloc on s'han produït els fets.

Tampoc se'l pot obligar a esperar de manera innecessària que se les lliuri una altra persona que estigui absent en aquests moments del local.

Si el consumidor sol·licita el Full de Reclamacions i l'establiment es nega a facilitar-lo, el consumidor o usuari podria sol·licitar la presència de la Policia Local perquè acredités aquesta circumstància, aixecat acte del que ha passat, ja que s'estarà produint una infracció en matèria de consum.

En cas que l'empresari/ària o professional no disposi de fulls de reclamacions, o vostè així ho decideixi, també podrà presentar un escrit en què figurin les dades de la part reclamant i la reclamada i la descripció dels fets i la pretensió o petició, és a dir, la solució que pretén obtenir. (Es pot descarregar un model de reclamació aquí ).

Anar a dalt

Com s'emplenen?

El consumidor o usuari sol·licitarà el full de reclamacions al lloc de compra o prestació del servei i l'emplenarà en aquest lloc, excepte que el responsable de l'establiment admeti que s'empleni fora d'aquest.

El consumidor o usuari ha d'emplenar:

 • Les vostres dades personals.
 • Domicili, telèfon, lloc dels fets i data.
 • Resum clar i precís dels fets que en motiven la reclamació o la denúncia.
 • Petició concreta quan és una reclamació.
 • Documents que s'adjunten ja que a la reclamació s'han d'unir totes aquelles proves o documents que puguin contribuir a aclarir els fets (factura, tiquet, contracte, pressupostos...).

Un cop emplenada i signada pel consumidor o usuari, l'empresa emplenarà les seves dades, i si ho desitja exposarà la seva versió dels fets i/o realitzarà les al·legacions que consideri oportunes. Si el reclamat no ho fa, serà el mateix consumidor/a qui faci constar les dades de l'establiment.

L´establiment lliurarà l´original i la còpia verda al consumidor i es quedarà amb la còpia groga i la rosa.

Anar a dalt

On es tramiten?

El consumidor presentarà l'original de color blanc i la còpia verda juntament amb la documentació a

També podeu remetre l'original i la còpia de la documentació per correu a l'OMIC corresponent o al Servei Territorial de la província on tingui lloc la reclamació.

No obstant això, recordeu que, en el cas de disposar certificat digital, té la possibilitat de realitzar aquests tràmits també de forma telemàtica (Pinx en el cas de disposar de certificat digital).Anar a dalt


OMIC. Las Hojas de Reclamaciones (Comunitat Valenciana) (238.1)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías