Procediments judicials >> El juí verbal

 

Ancla

El judici verbal

La llei d’Enjudiciament Civil possibilita que pel judici verbal es tramiten qüestions referents a reclamació de quantitats inferiors a 6.000 euros així com altres procediments que per la seua natura i objecte la Llei assenyala eixe tràmit com son suposats de desnonament, sol·licitud d’aliments, tutela de la possessió… Les reclamacions de quantitat que per raó de la quantia hi ha de tramitar-se a través d’aquest Judici Verbal, no precisen de la intervenció obligatòria de l’advocat i procurador quan tal quantia no excedissin de 2.000 euros.

Amunt

Ancla

L’escrit de la demanda

Per a iniciar un Judici Verbal s’ha de presentar un escrit de demanda. Quan es tracte d’una reclamació de quantitat que no excedissis de 2.000 euros es podrà formular una demanda succinta, i es podrà utilitzar a l’efecte els impresos normalitzats que es troben a la seua disposició als Jutjats amb la fi de facilitar-li tal labor:

A la demanda ha de constar:

1.- Les seues dades personals i d’identificació, així com el/els domicili/s a efectes de notificació. És molt important que aporti també el nombre de telèfon i/o una direcció de correu electrònic, ja que aquestes dades permeten que les comunicacions siguin més àgils.

2.-Les dades personals i demés circumstàncies de la/les persona/nes o entitat/ts contra la/les que es dirigeix la reclamació, així com el/els domicili/lis en que pugui/puguin ser citat/s, podent designar com a tal/ls:

 • El que aparegui al padró municipal.
 • El que aparegui al Registre oficial o en publicacions de col·legis professionals, si es tractés d’una entitat o empresa o un professional col·legiat.
 • On desenvolupi la seua activitat professional o treball no ocasional.
 • On pugui ser localitzada.
 • El domicili de l’administrador, gerent o apoderat (si es demanda a una empresa mercantil) o el del president, membre o gestor de la Junta de qualsevol associació que aparegui a un Registre oficial.
 • Com a l’apartat anterior, ser molt útil que aporti també els telèfons i/o direccions de correu electrònic.
 • De forma breu, els fets o motius en els que es basa la seua reclamació.

3.-La quantitat que reclama i, en el seu cas, els interessos i els costos.

4.- Com en l'apartat anterior, serà molt útil que aportació també els telèfons i/o adreces de correu electrònic.

Amunt

Ancla

Documents

Amb la seua demanda hauran d’acompanyar-se tots els documents on es reuneix el seu dret a la tutela judicial que pretén. Aquests poden ser: factures, rebuts, dictàmens, informes, mitjans de reproducció de so e imatge u altres electrònics. D’aquesta manera únicament podran aportar-se nous documents a l’acte de la vista, de manera excepcional, on els suposats previstos a l’article 270 de la LEC.

Si es tracta de documents públics, podran presentar-se per copia simple.

Si la part contraria impugna la seua autenticitat, podrà portar-ho als autos original, copia o certificació amb els requisits necessaris per a que surten efectes probatoris.

En el cas de que siguin documents privats, haurà de presentar-los per original o mitjançant copia autentificada per funcionari/a competent. Si només disposa de copia simple, podrà presentar aquesta, que sortirà els mateixos efectes que l’original, sempre que la seua validesa no es qüestioni per qualsevol de les altres parts.

Amb la demanda haurà de presentar tantes copies de la mateixa i dels documents com persones o entitats contra les que s’haja dirigir la reclamació.

Amunt

Ancla

Taxes

Les persones físiques estan exemptes del pagament de Taxes judicials.

Als demés suposats, la regla és que estiguin exempts del pagament de Taxes quan la quantitat que no supera els 2000 euros.

Amunt

Ancla

Lloc i orgue de presentació

Com a regla general, l’escrit o imprès de demanda haurà de presentar-lo al Jutjat de Primera Instància del domicili de la persona demandada.

Quan es dirigissin contra societats, empresaris/ies o professionals amb relació amb la seua activitat empresarial o professional podran també presentar-se al Jutjat de Primera Instància del lloc on desenvolupen la seua activitat. No obstant, en algun cas (per exemple, si la reclamació deriva de la normativa, nacional o internacional, sobre el transport) la competència pot correspondre al Jutjat de lo Mercantil.

Tingui en conter que:

 • Si la quantitat reclamada no excedeix de 90 euros i el municipi del domicili de la persona demandada no te Jutjat de Primera Instància, l’escrit o imprès de demanda haurà de presentar-lo al Jutjat de Pau, que serà el competent.
 • A les demandes de reclamació de rentes impagades en arrendaments d’immobles, l’escrit o imprès de demanda haurà de presentar-lo al Jutjat de Primera Instància del lloc en que estigui la finca.
 • A les reclamacions derivades d’accidents de tràfic, l’escrit o imprès de demanda ha de presentar-lo al Jutjat de Primera Instància corresponent al lloc del sinistre.

Amb la demanda haurà de presentar tantes copies de la mateix i dels documents com a persones o entitats contra les que s’hagin dirigir la reclamació.

Amunt

Ancla

Tramitació del judici verbal

• El lletrat de l'Administració de Justícia, examinada la demanda, l'admetrà per decret i donarà trasllat d'ella al demandat perquè la contesti per escrit en el termini de deu dies.

• Si el demandat no comparegués en el termini atorgat, serà declarat en rebel·lia.

• En els casos en què sigui possible actuar sense advocat ni procurador, s'indicarà així en el decret d'admissió i es comunicarà al demandat que estan a la seva disposició en el jutjat uns impresos normalitzats que pot emprar per a la contestació a la demanda (existeixen impresos normalitzats de contestació a la demanda a la seva disposició en la pàgina web i en els Jutjats).

• El demandat, en el seu escrit de contestació, haurà de pronunciar-se, necessàriament, sobre la pertinència de la celebració de la vista. Igualment, el demandant haurà de pronunciar-se sobre això, en el termini de tres dies des del trasllat de l'escrit de contestació.

A) Si cap de les parts la sol·licités i el tribunal no considerés procedent la seva celebració, dictarà sentència sense més tràmits. També és possible que en qualsevol moment posterior, previ a la celebració de

la vista, qualsevol de les parts part de la seva sol·licitud per considerar que la discrepància afecta a qüestió o qüestions merament jurídiques.

B) Quan sigui necessària la celebració de vista ha de tenir en compte:

• La vista no se suspendrà per inassistència del demandat, però si no assistís el demandant se li tindrà per desistit.

• Els litigants han de concórrer amb els mitjans de prova que intentin valer-se, amb la prevenció que si no assistissin i es proposés i admetés la seva declaració, podran considerar-se admesos els fets de l'interrogatori.

• Si vol proposar com a testimoni, perit o demanar la declaració com a part d'una persona que no pugui presentar-la en la vista, haurà de demanar al Jutjat que les citi perquè declarin en la vista. Tal sol·licitud ha de fer-la dins dels cinc dies següents a la recepció de la citació per a la vista i haurà de facilitar totes les dades i circumstàncies precisos per a dur a terme la citació.

• En la vista es practicaran les proves proposades per les parts i que el tribunal consideri pertinents. Practicades les proves, el tribunal pot concedir a les parts un torn de paraula per a formular oralment conclusions.

• Acabada la vista i el tribunal dictarà sentència en termini de deu dies.

 

AmuntAncla

 

 

Recursos

No hi haurà lloc per a un recurs d’apel·lació contra les sentències dictades en un Judici Verbal per raó de la quantia quan aquesta no superi els 3.000 euros, sent per tant, firmi la sentència.

Amunt

Ancla

L’execució de la sentència

Signe la sentència, i transcorreguts vint dies des de la notificació de la mateixa a la persona condemnada al pagament, pot demanar la seua execució si aquest no ha pagat voluntàriament les quantitats establides en aquella.

La demanda de execució

L’execució d’una sentència podrà ser sol·licitada per aquella persona a qui li resulti favorable, presentant davant el Jutjat un escrit de demanda. A la demanda d’execució haurà d’indicar:

 1. Les seues dades personals.
 2. El Jutjat que tramitat el Judici Verbal i el nombre de procediment que li va assignar.
 3. La sol·licitud de que es despatxi la execució, identificant la sentència execució de la qual es pretén.
 4. La quantitat que es reclama, incloent, en el seu cas, els interessos que s’hagin pogut devengar fins la data de presentació de la demanda, més altra quantitat que estigui prevista pels interessos i costes de l’execució. Aquesta quantitat és provisional i no pot superar el 30% de la suma principal, excepte que es justifiqui degudament.
 5. Els bens que conegui de la persona deutora susceptibles de ser embargats i si considera que son suficients per a cobrir les quantitats reclamades. De no conèixer bens que es puguin embargar o considerar que Aquests son insuficients, pot sol·licitar al Jutjat que els esbrini, i haurà d’indicar les entitats financeres, organismes públics i persones físiques o jurídiques que puguin facilitar la relació d’eixos bens expressant breument les raons per les que estima que es disposen d’informació sobre el patrimoni de la referida persona.

Tramitació del procés de execució

 • El Jutjat examinarà la demanda presentada i, de acomplir-se els requisits legalment establers, dictarà una resolució despatxant l’execució sol·licitada, en la que s’acordarà l’embargament dels bens de la persona deutora (executat/a) per a cobrir les quantitats reclamades i/o, en el seu cas, l’esbrinació dels bens. Si és necessari, es requerirà al deutor/a per a que designi bens.

 

 • Contra la resolució que dicti el Jutjat acordant l’execució, l’executat/ada podrà oposar-se al·legant:
  • La caducitat (si han transcorregut més de cinc anys des del signament de la sentència, sense que s’hi haja interposat la corresponent demanda d’execució.
  • El pagament o compliment de l’ordenat a la sentència.
  • O els pactes o tractes als que hagin arribat les parts par a evitar l’execució, sempre que el acordat consti en document públic.
 • Després dels tràmits precisos d’execució, inclosa, al seu cas, la subhasta dels bens que s’hi hagin pogut embargar, si s’obtenen quantitats, es farà entrega dels imports corresponents.
 • Els despeses ocasionats dins aquesta fase del procediment seran a càrrec del executat/ada encara que, fins que es liquiden, l’executant haurà d’abonar els que vagin generant, excepte els corresponents a les actuacions realitzades a petició de l’executat/ada, que els abonarà directament.

Amunt

Ancla

T’interessa saber

 • De tot escrit i document que presenti al Jutjat ha d’acompanyar tantes copies signades quantes li siguin les altres parts.
 • Si en un procediment es demandant, demandat/ada o acredita un interès legítim, pot acudir al Jutjat per a informar-se sobre l’estat de les actuacions, que podrà examinar i conèixer.
 • Les vistes i compareixences que tinguin per objecte escoltar a les parts abans de dictar una resolució es celebraràn sempre davant el Jutge o Magistrat en audiència pública, excepte que s’arribi a un acord de fer-ho a porta tancada, en tal cas es dictarà una resolució explicant els motius.
 • Quan canvií de domicili, haurà de comunicar-ho al Jutjat immediatament.
 • Si al/la demandant no li consta cap domicili de la persona demandada, a efectes de la seua personació, el Jutjat utilitzarà els mitjans oportuns de localització.
 • Per remissió al seu domicili o en alguns casos a la seu del Jutjat, es faran:
  • Notificacions, quan tinguin per objecte donar una noticia d’una resolució adoptada.
  • Citacions, quan tinguin per objecte donar notícia d’una resolució adoptada.
  • Notificacions, per a que comparegui i actuï en un lloc, un dia i un hora.
  • Emplaçament, per a que es personi o actua dins d’un terme.
  • Requeriments, per ordenar, conforme a la Llei, la realització d’una conducta, que pugui consistir en una acció o una abstenció.
 • Llegeixi atentament les comunicacions del Jutjat ja que l’indicaran els tràmits i les actuacions que ha o pot realitzar.
 • A les notificacions s’indicarà si la resolució és firmi o si cap recurs que procedissin, lorgue judicial davant el que s’ha d’imposar i el terme per a recórrer. Així mateix, s’indicarà la necessitat de constitució de depòsit per a recórrer, així com la forma de efectuar-lo.
 • Els termes comencen a córrer a partir del dia següent al dia en que es va rebre la comunicació i el seu còmput conta el dia del venciment.
 • Al còmput de termes per dies s’exclouen els inhàbils, tenint com a tal dissabtes, diumenges, dies 24 i 31 de desembre, dies de festa nacional i els festius a efectes laborals a la respectiva Comunitat Autònoma o localitat. També son inhàbils tots els dies del mes d’agost.
 • Els termes assenyalats per mesos o per anys es computaran de data a data. Quan al mes del venciment no haguera dia equivalent a l’inicial del còmput, s’entendrà que el terme expiri l’últim del mes. Els termes que concloguin en diumenge o altre dia inhàbil s’entendran prorrogats fins el següent hàbil.

Amunt

 


OMIC. Procedimientos judiciales. El juicio verbal (242)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías