Arbitratge de consum >> Consultes més freqüents

Si presente una sol·licitud d’arbitratge, puc acudir a la via judicial?

No, estes dos vies són incompatibles i excluents, sols si la empresa rebutja l’arbitratge podré acudir a la via judicial o només per a les qüestions a les que l’arbitratge no puga entrar a conèixer (lesions, intoxicació, indicis raicionals de delicte).

Amunt

Si la empres ano acomplix el laude, què hi faig?

El Laude té els mateixos efectes que una sentència, pel que si s’incompliz el Laude, s’haurà de sol·licitar al Jutje de Primera Instància del lloc on es dictà el Laude l’execució del mateix. Aquest procés judicial és gratuït si la quantia de la reclamació no supera els 2.000€

Amunt

Als casos d’alquiler d’una vivenda entre particulars, puc acudir a la via arbitral?

No, l’arbitratge de consum es caracteritza perque resol reclamacions entre particulars i empreses o prefessionals. Si l’arrendador fora una empresa que te com activitat principal l’arrendament i alguila a un particular, aquest si podria acudir a l’arbitratge de consum.

Amunt

Una reclamació relativa a un servei públic sanitari, es objecte d’arbitratge?

Si s’han produït lesions, o intoxicacions o l’actuació del servei pot ser constitutiva d’un delicte no és posible acudir a la via arbitral de consum.

Amunt

Si no estic dacord amb el Laude que han dictat els àrbitres. Què hi puc fer?

En principi, els Laudes només poden ser recurrits davant els tribunals de justicia per qüestions de forma, no de fons. El que si que es pot fer en el terme de 10 dies des de que reb el laude, és demanar-li al Col·legi Arbitral aclaracions o correccions d’errades mecanogràfiques, numèriques o similars.

Amunt

Si arribe a un acord amb l’empresa, és necessari seguir amb l’arbitratge? Pot retirar la sol·licitud d’arbitratge?

Si les dos parts han expresat la seua voluntat d’acceptar la via arbitral de consum per a resoldre la controversia i el Col·legi Arbitral ja ha sigut anomenat, han de ser les dos parts les que accepten desistir del procediment arbitral, ja que si una de les dos s’oposa al Col·legi Arbitral està obligat a dictar un Laude (el normal será que si hi ha acord les dos parts estiguen d’acord en no continuar amb la vía arbitral).

Amunt

Poden ser àrbitres integrants d’un Col·legi arbitral persones jurídiques?

No, els àrbitres han de ser persones físiques: el president ha de ser en tot cas lliçenciat en dret i els àrbitres de les associacions de consumidors i empresaris si es arbitratge en dret hauràn de ser ser advocats en exercici.

Amunt

Si presente una reclamació, puc presentar una sol·licitud d’arbitratge?

El més aconsellable és que si es sap que l’empresa està ahdherida al sistema arbitral de consum, es presente directament una sol·licitud d’arbitratge.

Si es desconeix o l’empresa no està adherida, s’aconsella presentar inicialment una reclamació per a que l’administració corresponent intente una mediació que si no prospera, donarà lloc en el seu cas –si s’observa que l’empresa ha comés una infracció administrativa- a la imposició d’una sanció, però per obtindre una responta a la controversia particular si eixa mediació no ha prosperat, haurà d’acudir als tribunals.

Amunt

Els arbitres de les Asociacions de Consumidors  i Empresaris que integren un Col·legi Arbitral defensen als seus socis?

No, els àrbitres que integren el Col·legi Arbitral sónimparcials, objectius i independents i actúen amb criteris de legalitat i equitat amb independència de que els reclamants o reclamats estiguen o no associats.

Amunt


OMIC. Arbitraje de Consumo..Consultas más frecuentes (240)

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías