El Consumidor >> Consells generals

 • PRESUPOSTOS: Demane pressupost per escrit abans de comprar un be o de contractar un servei i guarde sempre una copia.
 • PREUS: Els preus son lliures. Per a una millor elecció compare el preu dels bens i serveis en diferents establiments abans de prendre una decisió. 
 • CONTRACTES: Llisca tots els contracter abans de firmar-los i guarde les copies. Mai firme un contracte o una sol·licitud amb espais en blanc i assegure les condicions dels mateixos amb claredat.

Llisca tots els contractes abans de firmar-los i guarde les copies. Mai signe un contracte o una sol·licitud amb espais en blanc i assegure les condicions dels mateixos amb claredat.

 • FACTURES: Sol·licite sempre una factura o ticket de compra. Comprove si inclou les dades de l’establiment i que figura la data d’entrega i guardi-la.
 • GARANTIES: Pregunte sempre abans de comprar o contractar sobre la posibilitat de devolució o anulació. Demane la garantía per escrit i debidament segellada quan adquirisca un producte o contracte un servei. Exigisca l’entrega del resguard de depòsit quan deixe un objecte en un establiment per a la prestació d’un servei.
 • PUBLICIDAD: La publicidad sobre precios, usos y características del producto debe ser clara y precisa. Exija su derecho a una información veraz y suficiente sobre los productos que compra y los servicios que contrata. No olvide que todo lo ofertado es exigible.
 • RECLAMACIONS: Si considera que ha existit algún problema, presente una reclamació. Pot sol·licitar el full de reclamacions en el propi establiment o acudir a una asociación de consumidors o be a la OMIC.
 • ASOCIAR-SE: Valore la posibilitat de fer-se soci d’una asociación de consumidors. Dispondrà d’una defensa eficaç dels seus drets, un major accès a información i participarà vosté a la defensa col·lectiva dels drets els consumidors i usuaris. Valore la posibilidad de hacerse socio de una asociación de consumidores. Dispondrá de una defensa eficaz de sus derechos, un mayor acceso a información y participará usted en la defensa colectiva de los derechos los consumidores y usuarios.

OMIC. El Consumidor. Consejos generales (237)

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías