Accessibilitat

Aquest lloc web s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica a este lloc web i n'exclou els continguts publicats que procedeixen d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 degut la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

 • Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018
  • Algunes imatges no esta etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica (requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual).
  • En alguns elements pot existir la falta d'informació o relacions existents (requisit número 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Informació i relacions).
  • En algunes pàgines poden existir elements que no permeten el reajustament del seu contingut (requisit número 9.1.4.10 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reajustament de text).
  • Poden existir alguns elements que no es puguen recórrer o interactuar amb el teclat (requisit número 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Teclat).
  • En algunes pàgines hi pot haver atributs i ID duplicats (requisit número 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Processament).
  • En algunes pàgines els components d'interfície d'usuari com ara elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat (requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor).
  • En algunes pàgines els missatges d'estat podrien no estar determinats mitjançant programació a través de funcions o propietats (requisit número 9.4.1.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Missatges d'estat).
  • Mapes amb informació geolocalitzada. Estem treballant per proporcionar les dades publicades de manera accessible.
 • Càrrega desproporcionada
  • No aplica.
 • El contingut que no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable
  • Poden existir arxius d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen en la seua totalitat tots els requisits d'accessibilitat. Tot i que s'ha procurat que la majoria ho complisquen.
  • Hi pot haver continguts de tercers que no estiguen desenvolupats pel aquest lloc web i que no estiguen baix el nostre control, com ara arxius ofimàtics.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 14 de marzo de 2023.

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat [article 10.2.a) del RD 1112/2018] com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web a través de sat@sernutec.es o bé telefonat al telèfon 961309114 de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

Pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
  • Continguts que estiguen exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons l'establert per l'article 3, apartat 4.
  • Continguts que estiguen exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la sol·licitud d'informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Aquesta sol·licitud pot ser presentada a través de les opcions recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procediment d'aplicació

Si una vegada feta una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats a l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment, es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense que s'haja obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través de sat@sernutec.es, com també a través de la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat d'Accessibilitat i Transformació Digitals del portal.

Contingut opcional

El lloc web està dissenyat amb la tècnica de disseny responsiu o adaptatiu, amb la qual cosa es visualitza de manera òptima des d'ordinadors d'escriptori fins a tauletes i mòbils.

Level AA conformance,
		      W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías